Centraal magazijn van AAG Benelux is BREEAM Excellent gecertificeerd

Voor een verdere optimalisatie van de logistieke activiteiten van AAG Benelux is een uitbreiding van het distributiecentrum in Ede (gld) gerealiseerd.

Deze uitbreiding behelst twee hallen en één tussenhal. De tussenhal vormt de logistieke verbinding tussen de in- en uitgaande goederen. De 2 opslaghallen zijn voorzien van 12 meter hoge stellingen voor de bulkopslag van allerhande handelsgoederen. De buitenste hal wordt zodanig ontworpen dat deze tevens geschikt is voor de opslag van gevaarlijke goederen (PGS-15 hal).

Boven één van de hallen zijn kantoren en vergaderruimtes gebouwd waar 20 mensen dagelijks werken.

Alliance Automotive Group Benelux gelooft dat duurzaamheid en functionaliteit hand in hand kunnen gaan in het ontwerp en de realisatie van dit distributiecentrum. In dit project is dan ook vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief een optimum gevonden tussen deze beide factoren.


BREEAM AMBITIE

BREEAM is een certificeringsmethode die duurzaamheid integraal en in brede zin definieert en benadert. Voor dit project is het BREEAM niveau Excellent behaald.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen zijn:

 • Energieopwekking door middel van windmolens in de directe nabijheid van het gebouw.
 • Gevels en dak met hoge isolatiewaarde om warmteverlies te beperken en energie-efficiëntie te verhogen.
 • Toepassen van lichtstraten in het dak, LED verlichting en daglichtregeling, om het elektrisch verbruik van verlichting aanzienlijk te verlagen.
 • Het toepassen van verantwoorde materialen zoals FSC hout.
 • Op het parkeerterrein zijn 20 oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd.
 • De ecologische waarde van het project is vergroot door het realiseren van een ecologische binnentuin en o.a. nestkasten voor diverse vogelsoorten.
 • De fietsenstalling heeft een prominente plaats en is verlicht en voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen.
 • Op de werkvloer worden de afvalstromen gescheiden
Functieverdeling

In het ontwerp zijn de volgende functies en gebruiksoppervlakten (NEN2580) aanwezig:

 • Industriefunctie: 6306m²
 • Kantoorfunctie: 308m²
 • Bijeenkomst/bad/toilet/overige 135m²
 • Overige: 227m²
 • Aandeel verkeersruimten 238m²
 • Totaal bruto vloeroppervlak: 7214m²
 • Terreinoppervlak:~10000m²
VERWACHT ENERGIE- EN WATERVERBRUIK
 • Verwacht energiegebruik: 41 kWh/m² BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: Bij AAG Benelux wordt er uitsluitend energie betrokken uit duurzame energiebronnen.
 • Verwacht waterverbruik:250 m3/jaar
 • Er wordt geen hergebruik van grijs afvalwater of regenwater toegepast.
INNOVATIEF MILIEUBEWUST BOUWEN
 • De productie van afval op de bouwplaats is beperkt door de toepassing van prefab onderdelen.
 • Het op de bouwplaats geproduceerde afval is verwerkt door een ISO 14001-gecertificeerde afvalverwerker.
 • Het bouwplaats personeel is geïnstrueerd over afvalbeperking en recycling.
 • De aannemer heeft de hoeveelheid afval geminimaliseerd en er is zoveel mogelijk hergebruikt.
 • De aannemer heeft het energie- en waterverbruik op de bouwplaats bijgehouden.
DUURZAME MAATREGELEN OP SOCIAAL / ECONOMISCH GEBIED

De uitbreiding van het gebouw heeft bijgedragen aan de werkgelegenheid, indicatief voorziet de uitbreiding in 15 extra arbeidsplaatsen.

BREEAM PROCES & ORGANISATIE

Het Assessment wordt uitgevoerd door MAT25.

In iedere BREEAM-categorie zijn onderwerpen opgenomen om het ambitieniveau te kunnen halen. Vooral in de categorieën management, energie en afval is optimaal gescoord.

Planvorming en BREEAM credits

AAG Benelux streeft een laag energieverbruik in combinatie met hoog comfort na in het gebouw.

Daarom is vanaf het begin van het ontwerpproces rekening gehouden met de diverse duurzaamheidsmaatregelen en is vanaf het begin BREEAM ambitie Excellent nagestreefd. Dit houdt in dat een score van minimaal 70% wordt behaald.

 • In de categorie Energie wordt een zeer hoge score gehaald (>90%). Er wordt gezorgd voor een CO2 neutraal gebouw (credits ENE 1 en ENE 5) door te zorgen voor een lage energievraag, aangevuld met duurzame opwekking door de windmolen, en het inzetten van efficiënte installaties.
 • Ook in de categorie Afval is de score optimaal. Er is verregaande afvalscheiding op de bouwplaats (credit WST 1) geweest, er is in het gebouw gebruik gemaakt van gerecycled toeslagmateriaal (credit WST 2) en er zijn in het gebouw meer dan vier afvalstromen gescheiden (credit WST 3).
 • In de categorie Transport wordt iets lager gescoord, dat komt doordat er weinig voorzieningen in de nabijheid zijn (credit TRA 2), en de routing op het terrein voor voetgangers en fietsers lastiger is door de beperkte ruimte (credit TRA 4). Er zijn wel voldoende faciliteiten voor fietsers (fietsenstalling, douches en kleedkamers) en elektrische oplaadpunten voor auto’s (credit TRA 3).
Kosten/baten

Door continu integrale afwegingen te maken voor ontwerpkeuzes is het project binnen budget gerealiseerd. De kosten voor de BREEAM-certificering zijn beperkt gebleven door zoveel als mogelijk de noodzakelijke werkzaamheden en gewenste rapporten op te laten stellen door partijen die reeds bij het project betrokken zijn (het ontwerpteam).

Tips voor volgende projecten

Omdat BREEAM zo breed is – bijvoorbeeld Management vs. Landgebruik & Ecologie, of Energie vs. Transport – , wordt het team continu gedwongen om het project vanuit verschillende perspectieven (lees: belangen) te benaderen. Dit draagt bij aan een goed integraal ontwerp. Hierbij is het van belang om vroegtijdig ambities vast te leggen ten aanzien van duurzaamheid en deze te integreren in het ontwerp.

-->